A páxina web www.cistecnoloxiaedeseno.gal pode conter enlaces a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas ás de www.cistecnoloxiaedeseno.gal. Ao acceder a tales páxinas web, o usuario pode decidir se aceptar as suas políticas de privacidade.

Responsable do tratamento:

Os datos de carácter persoal que se puideran recabar do usuario serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade da Axencia Galega de Innovación (GAIN), en adiante, o titular.

Comunicación de datos:

Os datos persoais recollidos non se comunicarán a terceiros, salvo obriga legal.

Finalidade do tratamento:

O usuario consinte en que os seus datos persoais sexan tratados co obxecto de xestionar a sua relación co CIS Tecnoloxía e Deseño, coma a inscrición en eventos e a recepción de boletíns.

Conservación de datos:

Os datos persoais proporcionados polos usuarios conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recaban.

Tratamento de datos de menores:

As persoas maiores de 16 anos poderán prestar válidamente o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais a través desta páxina web.

O tratamento de datos de persoas menores de 16 anos necesitará o consentimento dos seus pais ou tutores legais, cuestión que haberá de manifestarse nos formularios de contacto.

Dereitos dos interesados:

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e limitación do tratamente e portabilidade dos seus datos, así como a non ser un obxecto de decisións baseadas únicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante a Axencia Española de Protección de Datos, mediante correo postal a CIS Tenoloxía e Deseño, A Cabana s/n 15590 Ferrol (A Coruña – España) ou na dirección de correo electrónico infocistd.gain@xunta.gal